Pravila korištenja

Korištenjem naših usluga pristajete na sljedeća pravila.

Osnovno

Ovi uvjeti korištenja se ostvaruju između pružatelja usluga u daljnjem tekstu (iWeb.ba) i korisnika usluga koji može biti bilo koja pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu KORISNIK). Uvjeti korištenja koji slijede su neophodni kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima,a u isto vrijeme zadovoljili naše zakonske i moralne obaveze. U slučaju nepoštivanja bilo kojeg od dole navedenih uvjeta, rezultirat će suspenzijom korisničkog računa bez prethodnog upozorenja.

Nelegalno korištenje

Naši serveri su namjenjeni za korištenje zakonom dopuštenih aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni ili odredbe je strogo zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava na: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova:

Piratski programi
Hackerski programi ili arhive
Warez stranice
MP3
IRC botovi

Korisnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti iWeb.ba za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku; posjetiocu ili bilo kojoj drugoj strani. iWeb.ba jedini odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.

Prekomjerno korištenje

Korisnik naših paketa se slaže da iWeb može ukloniti nedozvoljene i neprikladne materijale sa našeg servera bilo kada, bez prethodne obavijesti, ukoliko je korisnik prekršio neko od navedenih pravila.

Zloupotreba servera i servisa

Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećivanja iWeb.ba servera ili našeg korisnika, te neopravdano korištenje resursa naše tehničke podrške je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat ce deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.

Backup

iWeb.ba vrši dnevne, sedmične i mjesečne backupe na svim paketima. iWeb.ba nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse zbog loših backupa ili nepostojećih backupa.

Odgovornosti korisnika

KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potiču sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje naziva domene. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi ili iWeb.ba.

Aktivnosti koje poduzima iWeb.ba

Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. iWeb.ba zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada iWeb.ba primjeti navedena nepridržavanja svojih pravila, bit će pokrenuta istraga. Tijekom istrage, iWeb.ba može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, iWeb.ba može , ograničiti, suspendirati, ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je prekršaj kriminalno djelo, iWeb.ba će obavijestiti primjereni organ vlasti. Korisnici iWeb.ba oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. iWeb.ba usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih ili impliciranih. Ne tvrdimo niti garantiramo da će naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka.

Besplatna domena

Pravo na besplatnu domenu ostvarujete ukoliko uz zakupite neki od naših paketa. Ukoliko već posjedujete svoju domenu cijena usluge neće biti umanjena zbog toga.

Otkazivanje usluge

Korisnici/kupci naručenu uslugu mogu otkazati u bilo kojem trenutku. Otkazivanje se mora potvrditi putem maila sa sa istog računa sa kojeg je usluga i ugovorena. Naknade koje su plaćene iWeb.ba nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od daljnjeg korištenja iste. Ako korisnik nakon otkaza usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, zajedno s povratom prijašnjih korisnikovih datoteka te ako iWeb.ba ima u nekom obliku pohranjene korisnikove datoteke i postoji mogućnost vraćanja istih, korisniku može biti ponuđeno vraćanje tih podataka odnosno ponovno podešavanje korisničkog računa. U slučaju da korisnik/kupac nakon otkazivanja usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, korisnik/kupac je dužan izvršiti i uplatu u skladu sa važećim cjenikom usluga iWeb.ba.

Plaćanje

Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ), koja može biti u periodima od jednog mjeseca do jedne godine. iWeb.ba nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. iWeb.ba zadržava pravo da onemogući pristup svim uslugama KORISNIKA, ukoliko isti ima neizmirenih dugovanja prema iWeb.ba, sve do izmirenja istih. iWeb.ba se obavezuje da ce kontaktirati KORISNIKA najkasnije 30 dana prije isteka zakupljene usluge, te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da ce podmiriti sva potraživanja od iWeb.ba-a najkasnije 7 dana od primitka računa , osim ako nije dogovoreno drugačije. Sve iWeb.ba usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku koji se može pronaći na Internet adresi https://iweb.ba. Ukoliko se radi o produženju usluge, korisnik plaća cijenu ugovorenu na dan narudžbe usluge. iWeb.ba zadržava pravo na promjenu ugovorene cijene.

Promjene

iWeb.ba zadržava pravo da dodaje, briše ili mijenja bilo koji uvjet bilo kad i bez prethodne najave.

Prihvaćanjem ovih uvjeta obavezujete se poštivati iste!

Sarajevo 03.01.2019. godine